Velký Újezd

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Brně

vyhlašuje výběrové řízení na funkci


ředitele/ředitelky

Domova sv. Anežky

domova pro seniory a domova se zvláštním režimem

ve Velkém Újezdu u Moravských Budějovic

 

Požadavky:

vysokoškolské vzdělání, velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost motivace a samostatné tvořivé práce, znalost sociálně-zdravotní problematiky, spolehlivost, občanská a morální bezúhonnost, úcta ke křesťanským hodnotám, řidičský průkaz sk. B. Výhodou pro uchazeče je vzdělání v sociálně zdravotní oblasti, zkušenosti v oblasti řízení, znalost příslušných právních norem (zákoník práce, zákon o sociálních službách, apod.)

 

Náležitosti přihlášky:

·         jméno, příjmení, titul

·         datum a místo narození

·         strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

·         originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší jak 3 měsíce

·         ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Další požadavek na uchazeče:

předložení zjednodušené úvahy v rozsahu max. dvou stránek ve formátu A4 o funkci a rozvoji Domova sv. Anežky.

 Ohledně bližších informací, včetně požadavku na seznámení se s místem výkonu zařízení sociálních služeb Domova sv. Anežky, se uchazeči mohou obrátit na:

 S. M. Mariettu Dobešovou

tel.: +420 605 256 126

e-mail: sestry@frantiskanky.cz

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů zrušit.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel na adresu: Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně, Grohova 516/18, 602 00 Brno nejpozději dne 29. ledna 2021.

 

Obálku je nutné označit slovy: „Výběrové řízení – pozice ředitel/ředitelka Domova sv. Anežky“.

 

Přihlášku včetně příloh lze zaslat také elektronicky na adresu: sestry@frantiskanky.cz