Pro zasvěcenou osobu je důležité to, kým je, a ne to, co dělá. Každá práce v řeholním společenství slouží k posvěcení celé Církve a všech lidí.
Křesťanské povolání v Církvi je podle své podstaty povoláním k apoštolátu. Všichni lidé mají mít účast na spáse a celý svět má apoštolátem směřovat ke Kristu.

  

Ani náš řeholní život tedy neznamená oddělení se od světa, spíše naopak, jsme povolány k tomu, abychom svou činností svědčily o příchodu Božího Království.
Také svatý František stále silněji toužil po tom vést lidi ke spáse a všechny objímal v lásce. Byl totiž přesvědčen, že nemůže být Kristovým přítelem, když nebude milovat lidi, které Kristus miluje.V tomto duchu se snažíme sloužit všude tam, kde to vyžaduje potřeba doby a Církve.