"Hle, jak je dobré a milé, když sestry bydlí pospolu ...
 
... Tam uděluje Hospodin požehnání a život navěky."
 
(Srov. Žalm 133, 1. 4)
Jako milosrdné sestry III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny se zasvěcujeme Bohu ve službě Církvi a všem lidem.
Naše služba zahrnuje různé oblasti apoštolátu ve zdravotnictví, ve školství a sociální práci.
Milosrdnou a obětavou láskou ve službě potřebným následujeme spolu se svatým Františkem chudého a ukřižovaného Krista.
Své modlitby, práce a utrpení obětujeme za posvěcení kněží a za kněžský a řeholní dorost. Tak se skrze kněze podílíme na záchraně duší.