„Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost,

a všechno ostatní
vám bude
přidáno.“
 Mt 6, 33
Kongregace byla založena v Brně 15. března 1886. Boží Prozřetelnost použila k založení kongregace tehdejšího brněnského biskupa Dr. Františka Saleského Bauera. Biskup Bauer chtěl vyhovět přání prezidenta Červeného kříže hraběte Felixe Vettera z Lilie, který požadoval řeholní sestry jako ošetřovatelek pro případ války. Biskup Bauer se obrátil do Prahy na Kongregaci Šedých sester a ta vyslala do Brna tři členky v čele se ctihodnou Matkou Bernardinou Hoškovou. Ta se po biskupu Bauerovi stala vlastní zakladatelkou Kongregace.
Od počátku svého vzniku se kongregace věnovala službě nemocným v rodinách a nemocnicích. Podle původního záměru zakladatelů pak během První světové války působily ve vojenských lazaretech i přímo na bojišti v Polsku, Rusku a Itálii. Při založení byla kongregace vázána na spolek Červeného kříže. Po jeho zrušení roku 1920 se kongregace stala samostatnou.
Později kongregace rozšířila svou činnost o práce v mateřských školkách v Pozořicích a v Niederhollabrunu v Rakousku a službu ve vlastním sociálně zdravotním domově ve Velkém Újezdě. Sestry také vyučovaly ve dvou ošetřovatelských školách, které zřídily v Brně a Jihlavě.
V době totalitního režimu (od roku 1957) bylo sestrám zakázáno pracovat v nemocnicích, proto sloužily v domovech důchodců a v ústavech pro mentálně postižené. Generální správa kongregace a mateřinec měly své sídlo od r. 1886 do roku 1958 v Brně. V roce 1958 se musely na úřední příkaz přestěhovat do Lechovic u Znojma.
Po sametové revoluci se sestry mohly opět vrátit do Brna. Po opravách byly postupně otevřeny: Církevní střední zdravotnická škola (od 1.9.1990), kostel Svaté Rodiny (1.2.1992). Dále byl zřízen domov mládeže pro žákyně středních škol (od 1.9.1993). Nakonec byly opraveny budovy kláštera, kam se sestry přestěhovaly v roce 1994.
V těchto zařízeních sestry pracují a podílí se na formování mladých lidí v duchu křesťanských zásad.
Klášter v Brně se tak opět stal mateřským domem celé kongregace.
V jedné z jeho částí je provozován charitní domov pro starší sestry (viz www.ckch.cz).